Ιάκωβος Ποταμιάνιος

O Ιάκωβος Ποταμιάνος, (Ph.D. A.I.A.) είναι καθηγητής του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δύο πτυχία Master στην Αρχιτεκτονική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας στο San Luis Obispo, ΗΠΑ) και Ph. D. στην Αρχιτεκτονική (Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ΗΠΑ). Έχει την άδεια του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Θεάτρου και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Α.Π.Θ. Διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φωτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το έργο του επικεντρώνεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στα συστήματα διδασκαλίας της σύνθεσης, σε θέματα του χώρου και της μορφής και στις σχέσεις τους με την φιλοσοφία, την αντίληψη και την ποιητική με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις μεθόδους φωτισμού που χρησιμοποιούνται στις βυζαντινές εκκλησίες. Έχει γράψει τρία βιβλία στα ελληνικά, έχει μεταφράσει 5 βιβλία στα ελληνικά, έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε περιοδικά και σεμινάρια στα αγγλικά, καθώς και συμμετοχή με κεφάλαια σε βιβλία με πιο πρόσφατα στο Oxford Handbook on Light in Archaeology.

Iakovos Potamianos, Ph.D. A.I.A. is a professor in the Faculty of Fine Arts, School of Drama, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He has two Master’s degrees in Architecture (Aristotle University of Thessaloniki, Greece and California Polytechnic State University in San Luis Obispo, U.S.A.) and a Ph. D. in Architecture (University of Michigan, U.S.A). He is a registered architect in Greece and the U.S.A. Currently, he teaches at the School of Drama and the Department of Architecture as well as in post graduate programs at the A.U.Th. He also served as Director of the Post Graduate Program in Lighting Design of the Hellenic Open University. His work focuses on architectural design, design teaching systems, issues of space and form and relations to philosophy, perception, and poetics with an expertise in the lighting methods employed in Byzantine churches. He has written three books in Greek, translated 5 books into Greek, has numerous publications in journals and conference proceedings in English as well as participation with chapters in books with most recent one in the Oxford Handbook on Light in Archaeology.

potamianos.iakovos@ac.eap.gr