Νίκος Τριβυζαδάκης

O Νίκος Τριβυζαδάκης, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, δικηγόρος και εκπαιδευτής ενηλίκων. Είναι απόφοιτος των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2003) και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (2008) του Α.Π.Θ. και του τμήματος Νομικής (2014) του Δ.Π.Θ. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (2006), καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και Αισθητική (2010) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2016). Απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και έργα του Υπουργείου Πολιτισμού (2004), ενώ η έρευνά του επικεντρώνεται στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Παράλληλα, είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας (2017). Από το 2012 είναι Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Θεματική Ενότητα ΣΦΠ50 «Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού» και έχει επιβλέψει επιτυχώς πάνω από 10 διπλωματικές εργασίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως προς το Σχεδιασμό Φωτισμού σχετίζονται με τη μελέτη και αξιοποίηση της τέχνης και της οπτικής αντίληψης του ανθρώπου ως παραγωγικών αιτίων για την διατύπωση και εφαρμογή φωτιστικών προτάσεων και μελετών.

Nikos Trivyzadakis, Doctor of Archaeology and Art History of Aristotle University of Thessaloniki, is archaeologist, art historian, lawyer and professional adult educator. He is a graduate of the faculty of History and Archaeology (2003) and of Pastoral and Social Theology (2008) of Aristotle University of Thessaloniki and of the faculty of Law (2014) of Democritus University of Thrace. He holds a MA degree in Archaeology and Art History (2006), a MA degree in Philosophy of Art and Aesthetics (2010) and a MBA (2016). He is occupied in research projects of the Hellenic Ministry of Culture (2004), while his research has to do with the protection and promotion of cultural and artistic heritage. He is also a lawyer and member of Drama’s Bar Association (2017). Since 2012, he is Member of the Collaborating Educational Staff οf Hellenic Open University in the course SFP50 “History of Art and History of the Science of Light” of the MA program “SFP Lighting Design”. He has also supervised more than 10 Master Dissertations. His research interests related to Lighting Design lie in the study and use of art and visual perception as productive causes for the proposal and application of lighting projects.

trivyzadakis.nikolaos@ac.eap.gr