Αιμιλία Καραμούζη

Αιμιλία Καραμούζη, γεννημένη στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου αποφοίτησε το 2006. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή Bartlett School of Graduate Studies, University College London of University of London όπου αποφοίτησε to 2007 με τίτλο σπουδών Master of Science in Built Environment: Light & Lighting. Είναι Υποψήφια Διδάκτορας του τομέα ΙV «Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2006 εργάζεται ως αρχιτέκτονας και από το 2007 εργάζεται ως μελετητής φωτισμού.
Από το 2017 διδάσκει, ως μέλος ΣΕΠ, στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Φωτισμού», την ΘΕ «ΣΦΠ 51». Επαγγελματικός και επιστημονικός στόχος είναι η ένταξη νέων τεχνολογιών και ειδικότερα τεχνολογίας φωτισμού στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής θέματα:
• Κριτήρια και μεθοδολογία αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού.
• Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός Φωτισμού Πόλης-Πλατείας, Περιβάλλον και Κοινωνία (Έξυπνος φωτισμός, Εξελιγμένες τεχνολογίες φωτισμού και ελέγχου).
• Διαχείριση ενέργειας με την χρήση τεχνολογίας φωτισμού κ δικτύων.
• Διάδραση κ φωτισμός, ο Χώρος ως Πυκνωτής δραστηριοτήτων μέσα από τον παραμετρικό και διαδραστικό σχεδιασμό.
• Αστικά σενάρια φωτισμού.
Έχει επιτελέσει Επικουρικό Διδακτικό Έργο στο Ε.Μ.Π. και πιο συγκεκριμένα στη διεξαγωγή του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Οικοδομικής» του 9ου εξαμήνου (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αντικείμενο την Οικοδομική Τεχνολογία, την Ψηφιακή Τεκμηρίωση, και την Διαχείριση της Πληροφορίας στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. και καθηγητή τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα και μικρά έργα εφαρμογών τεχνητού φωτισμού, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.
Το χρονικό διάστημα 2012 – 2015, με την ιδιότητα της υποψήφιου διδάκτορα, συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα “D.L.D., Dynamic Lighting Design, A Tool to achieve amenity and sustainability in open space”. (1η προκήρυξη της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΚΤ κ’ ΕΠΕΔΒΜ. Κύριος Ερευνητής: καθ. ΕΜΠ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Ανάδοχος φορέας: ΕΜΠ).

Aimilia Karamouzi, was born in Athens. She studied in the School of Architecture of National University of Athens from where she graduated in 2006 with Diploma in Architecture. She followed her postgraduate studies at the Bartlett School of Graduate Studies, University College London of University of London, from where she holds the degree of Master of Science in Built Environment: Light & Lighting (2007). She is a PhD Candidate at the School of Architecture of National Technical University of Athens. From 2006 she works as an architect. She is a member of TCC (Technical Chamber of Greece) from 2006.
She is currently an Adjunct professor at the HOU (Hellenic Open University), Lighting Design MA. She teaches the course “SFP51 General principles of lighting”.
Her current research and professional interests are related to issues of architecture and lighting design in the urban environment, use of lighting technology in architecture mainly oriented towards the sustainable development.
Related research topics are:
• Design methodology and criteria of architectural lighting design.
• Sustainable Urban Lighting, City-Public space, Built environment and Society (Smart Lighting, Advanced Lighting Technologies and Control Design).
• Energy Management with the aid of lighting technology.
• Interaction and Lighting, the Space through parametric and interactive design.
• Urban lighting scenarios.
She is participating in several conferences and workshops.
She was a research assistant in the graduate Course “Digital Construction and Manufacturing”, at the School of Architecture, National Technical University of Athens, with responsible the professor D. Papalexopoulos.
She is carrying out several lighting design proposals for private and public architectural projects. Her design aims to integrate lighting design in architecture with an emphasis in new lighting and digital technologies that create sustainability, amenity and user engagement and therefore enhance the aesthetic values of private and public space.
From 2012 to 2015 was a Funded Researcher at The Aristeia Research Programme with title “D.L.D., Dynamic Lighting Design, A Tool to achieve amenity and sustainability in open space”, School of Architecture, Department IV, Architectural Technology, National Technical University of Athens (N.T.U.A.).

karamouzi.aimilia@ac.eap.gr